The Kardia ECG hardware details

KardiaMobile

KardiaMobile 6L